TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BAN HÀNH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Ngày 26 tháng 4 năm 2024. Trường Đại học Dược Hà Nội đã ban hành Quyết định số 386 /QĐ-DHN Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2024.

Đề án Tuyển sinh đại học Trường đại học Dược Hà Nội đề cập chi tiết đến các vấn đề liên quan đến tuyển sinh đại học năm 2024 như: Đối tượng, điều kiện tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường, chính sách ưu tiên..vv.

Thông tin chi tiết: http://tuyensinh.hup.edu.vn/noidung/183/THONG-BAO-TUYEN-SINH-DAI-HOC-NAM-2024

https://www.hup.edu.vn/thong-bao/ban-hanh-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2024-cua-truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-5447

 


06-05-2024

624 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL