Bàn giao công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng và Phân công công tác trong Ban Giám hiệu

HUP – Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 3539/QĐ-BYT công nhận GS.TS. Nguyễn Hải Nam là Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, trong 2 ngày 26-27/7/2021 GS.TS. Nguyễn Hải Nam đã tiếp nhận bàn giao công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng từ PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải.​ ​​​​​​​​

 Sau khi tiếp nhận bàn giao, Ban Giám hiệu đã họp và phân công công tác cho các thành viên. Cụ thể:

 1. GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; là chủ tài khoản của Trường; là Trưởng ban quản lý các dự án của Trường (trừ những dự án có ủy quyền bằng văn bản cụ thể); đối với Dự án Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực (viết tắt là Dự án VNM 44) thực hiện theo Quyết định số 3485/QĐ-BYT ngày 01/8/2017 của Bộ Y tế.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
 - Công tác tuyển sinh;
 - Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng;
 - Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ;
 - Quy hoạch và chiến lược phát triển Trường;
 - Kế hoạch, tài chính, kế toán;
 - Thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động;
 - Đối ngoại và hợp tác quốc tế;
 - Quân sự địa phương;
 - Cảnh giác Dược và theo dõi phản ứng có hại của thuốc;
 - Đào tạo sau đại học;
 - Đào tạo liên tục; đào tạo theo nhu cầu xã hội;
 - Quản lý chuyên môn về khoa học, công nghệ;
 - Dự án VNM 44: Chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư Dự án.
c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Phòng Sau đại học;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Hợp tác quốc tế;
- Phòng Quản lý khoa học;
- Trung tâm DI&ADR Quốc gia;
- Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.

 2. PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi và chỉ đạo các nội dung cụ thể sau:
a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Đào tạo đại học;
- Đảm bảo chất lượng và Khảo thí;
- Quản lý sinh viên;
- Công tác thư viện, giáo trình và tài liệu học tập cho các bậc đào tạo;
- Triển khai các nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, hướng nghiệp cho sinh viên.
- Triển khai và phối hợp triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.
- Dự án VNM 44: giúp Hiệu trưởng chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai Dự án.
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
 - Phòng Đào tạo;
 - Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí;
 - Phòng Quản lý sinh viên;
 - Thư viện;
 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 - Hội Sinh viên;
 - Phụ trách công tác phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. ThS. Phạm Văn Quyến, Phó Hiệu trưởng:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi và chỉ đạo các nội dung cụ thể sau:
a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Hậu cần, đời sống;
- Quản lý Khu nội trú;
- Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;
- Công nghệ thông tin;
- Dự án VNM 44: giúp Hiệu trưởng chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai Dự án.
 b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
- Phòng Vật tư và Trang thiết bị;
- Phòng Quản lý cơ sở vật chất;
- Trạm Y tế;
- Ban quản lý Khu nội trú;
- Phụ trách công tác phối hợp giữa chính quyền với Hội Dược học, Hội Cựu giáo chức.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Toàn văn Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên Ban Giám hiệu trong file đính kèm.​


04-08-2021

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL