QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

212 QĐ-DHN Ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf
216 QĐ-DHN Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng
412 QĐ-DHN Ban hành Quy chế làm việc của Trường ĐHDHN.pdf
413 QĐ-DHN Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo
443DHN-TC-HC Cử viên chức đi đào tạo bồi dưỡng đúng quy định
515 DHN-TC-HC Quy định chức năng nhiệm vụ và chế độ làm viêc của kỹ thuật viên
705 QĐ-DHN Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị và viên chức người lao động
852 QĐ-DHN Ban hành Quy chế Nâng bậc lương đối với viên chức người lao động Trường ĐH Dược HN
871QĐ-DHN Ban hành Quy định Chế độ làm việc giờ chuẩn giảng dạy nghiên cứu của giảng viên nghiên cứu viện
 
Quy trình quản lý hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
Quy trình quản lý rủi ro khắc phục phòng ngừa
Quy trình Quản lý văn bản đi
Quy trình Quản lý văn bản đến
Quy trình xây dựng rà soát kế hoạch chiến lược (sửa đổi)
Quy trình xây dựng rà soát phát triển tầm nhìn và văn hóa Trường ĐHD Hà Nội
Quy trình xây dựng triển khai theo dõi việc thực hiện kế hoạch Mã số QT TCHC 2021 07
Quy trình xét và công nhận danh hiệu thi đua mã số QT TCHC 2021 09
Quy trình xét và khen thưởng đột xuất Mã số QT TCHC 2021 08
Quy trình đánh giá xếp loại chất lượng VC - NLĐ Trường Đại học Dược Hà Nội
Quy trình đánh giá xếp loại chất lượng Viên chức lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội

 


13-12-2022

145 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL