Thông báo số: 69/DHn - VT & TTB, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Về việc định mức VT, HC DCTN năm học 09/10.

BỘ Y TẾ
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 69/DHn - VT&TTB
V/v: Định mức VT, HC DCTN năm học 09/10
Hà nội ngày 05 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO
Kính gửi: Các các bộ môn, đơn vị trong trường
Để lập dự toán chi phí đào tạo theo quy định, nhà trường yêu cầu các Bộ môn, đơn vị trong trường nộp bảng tổng hợp định mức vật tư, hoá chất, sinh vật phẩm, súc vật và dụng cụ thực tập theo mẫu biểu sau:
I. Bảng Tổng hợp định mức vật tư, hoá chất, sinh vật phẩm...
Tên vật tư, hoá chất
ĐVT
Tên bài ttập K1
HK1
Tên bài ttập K2
HK2
TH Cả năm
Bài1
B2
B3
B4
B5
B6
I. Hệ đại học
1. Acid Citric
g
2. Cafein
g
3........
ml
II. Hệ Trung học
1......
Ghi chú: ghi rõ tên bài (ví dụ Bài 1: Xác định nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của hợp chất hữu cơ, Bài 2: Hydrocarbon và dẫn chất - Alcol)
Từng hệ: Tổng số sinh viên, số sv/1tổ thực tập
II. Bảng Tổng hợp định mức dụng cụ thí nghiệm
Tên dụng cụ TN
ĐVT
Diễn giải (*)
HK1
Diễn giải (*)
HK2
TH Cả năm
1. Pipet 5ml
cái
2. Bông hút
kg
3.....
Giáo tài Bộ môn (ký) Chủ nhiệm Bộ môn (ký)
Ghi chú: (*) các đơn vị có thể tính theo tổ hoặc nhóm hoặc từng sinh viên hoặc tính theo bài thực tập tuỳ thuộc thực tế của bộ môn
Đề nghị gửi về phòng Vật tư -TTB trước ngày 12/3/2010. Nhận được thông báo này kính đề nghị các đồng chí Trưởng các đơn vị, Bộ môn khẩn trương triển khai thực hiện tốt các yêu cầu trên.
Nơi gửi: KTHIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên ( Đã ký )
- Lưu  PGS.TS Nguyễn Đăng Hoà
Ghi chú: bản định mức có chữ ký xin gửi trực tiếp cho DS. Phạm Văn Quyến, TP Vật tư -TTB; bản mềm xin chuyển đến địa chỉ email: pvquyen1@yahoo.com


10-08-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL