Thông báo danh mục thiết bị mua sắm và phân phối năm 2017 để sử dụng chung

Xe​m chi tiết công văn 637/DHN-VT&TTB ngày 28.11.2017

​​ 637 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2017 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf637 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2017 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf


30-11-2017

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL