QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị năm 2013 gói thầu số 2

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 444/QĐ- DHN​

Hà Nội,ngày 29 tháng 07 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị năm 2013

gói thầu số 2: Thiết bị thí nghiệm


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2053/ QĐ-BYT ngày 13/06/2013 của Bộ Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua TTB bằng nguồn NSNN năm 2013 của Trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-DHN ngày 28/6/2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 “Thiết bị thí nghiệm” mua sắm bằng nguồn NSNN năm 2013;

Căn cứ báo cáo thẩm định KQĐT của tổ thẩm định KQĐT ngày 26/07/2013;

Xét đề nghị của ông trưởng phòng Vật Tư & TTB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị gói thầu số 2 “Thiết bị thí nghiệm” mua sắm bằng nguồn NSNN chi không thường xuyên năm 2013 của Trường Đại học Dược Hà Nội, chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giá trúng thầu là giá thành đã bao gồm tất cả các loại thuế: thuế GTGT và các loại thuế khác, phí, lệ phí theo luật định, lắp đặt, bảo hành, đào tạo và giao hàng tại Trường đại học Dược Hà Nội đã được quy định tại hồ sơ mời thầu.

Điều 3: Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua trang thiết bị bằng nguồn NSNN với các đơn vị trúng thầu được phê duyệt tại điều 1 theo đúng Luật dân sự và Luật thương mại, đúng các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Các ông (bà) Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng phòng Vật tư và TTbị, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 5;

- Vụ KH- TC BYT (để b/cáo);

- P.TCKT; website;

- Lưu VT, VT & TTB.

Nguyễn Đăng ​Hòa20-08-2013

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL