Quyết định số: 792 /QĐ- DHN, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm thiết bị bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á gói thầu: Thiết bị thí nghiệm.

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 792/QĐ- DHN
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm
thiết bị bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á gói thầu: Thiết bị thí nghiệm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06/11/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ quyết định số 2455/ BYT-QĐ ngày 16/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2012 bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á;
Căn cứ quyết định số 720/DHN-QĐ ngày 23/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việcPhê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm; Thiết bị giảng dạy, thư viện, văn phòng;
Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu ngày 07/12/2012 của tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm;
Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ngày 07/12/2012 của tổ thẩm định các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Thiết bị thí nghiệm“ - Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” của Trường Đạihọc Dược Hà Nội như sau:
a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Vật Tư và Thiết Bị ATI, Địa chỉ: số 9A, tổ 52, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
b) Giá trúng thầu: 4.635.868.000 VNĐ.Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi tám ngàn đồng.(Phụ lục Danh mục thiết bị trúng thầu kèm theo).
c) Hình thức hợp đồng: Trọn gói
d) Thời gian thực hiện hợp đồng:90 ngày
e, Nguồn vốn: khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (kinh phí không thường xuyên )
Điều 2: Giá trúng thầu là giá thành đã bao gồm tất cả các loại thuế: thuế VAT và các loại thuế khác, phí, lệ phí theo luật định, lắp đặt, bảo hành, đào tạo và giao hàng tại Trường đại học Dược Hà Nội đã được quy định tại hồ sơ mời thầu.
Điều 3: Trường Đại học Dược Hà Nội có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua trang thiết bị với các đơn vị trúng thầu được phê duyệt tại điều 1 theo đúng Luật dân sự và Luật thương mại, đúng các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5: Các ông (bà) Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng phòng Vật tư và TTbị, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Vụ KH- TC BYT (để b/cáo);
- P.TCKT;
- Lưu VT, VT & TTB.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ PhuluctrungthaugoiTBTN.ADB (kem theo QĐ 792).xlsPhuluctrungthaugoiTBTN.ADB (kem theo QĐ 792).xls


04-01-2013

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL