Quyết định số: 791 /QĐ- DHN, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm thiết bị bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Ágói thầu: Hệ thống sắc ký khối phổ.

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 791/QĐ- DHN
Hà Nội, ngày 17tháng 12năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm
thiết bị bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Ágói thầu: Hệ thống sắc ký khối phổ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06/11/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ quyết định số 2455/ BYT-QĐ ngày 16/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị năm 2012 bằng khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á;
Căn cứ quyết định số 720/DHN-QĐ ngày 23/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việcPhê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm; Thiết bị giảng dạy, thư viện, văn phòng;
Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu ngày 12/12/2012 của tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm;
Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ngày 12/12/2012 của tổ thẩm định các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Hệ thống sắc ký khối phổ; Thiết bị thí nghiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Hệ thống sắc ký khối phổ” - Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” của Trường Đại học Dược Hà Nội như sau :
a)Tên đơn vị trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT (Tramat Co.Ltd). Địa chỉ: 12 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội
b) Giá trúng thầu:
TT
Tên thiết bị
Đơn vị
S.Lg
Ký hiệu nhãn mác thiết bị
Xuất xứ
Giá trúng thầu (x1000đ)
1
Hệ thống sắc ký khối phổ GCMS
hệ thống
1
Agilent Technology, Model: 7890A GC/ 5975C series MSD
Mỹ
3.745.000
Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng./.
c) Hình thức hợp đồng: Trọn gói
d) Thời gian thực hiện hợp đồng:90 ngày
e, Nguồn vốn: khoản vay chương trình đợt 1 thuộc Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (kinh phí không thường xuyên )
Điều 2: Giá trúng thầu là giá thành đã bao gồm tất cả các loại thuế: thuế VAT và các loại thuế khác, phí, lệ phí theo luật định, lắp đặt, bảo hành, đào tạo và giao hàng tại Trường đại học Dược Hà Nội đã được quy định tại hồ sơ mời thầu.
Điều 3: Trường Đại học Dược Hà Nội có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua trang thiết bị với các đơn vị trúng thầu được phê duyệt tại điều 1 theo đúng Luật dân sự và Luật thương mại, đúng các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5: Các ông (bà) Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng phòng Vật tư và TTB, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Vụ KH- TC BYT (để b/cáo);
- P.TCKT;
- Lưu VT, VT & TTB.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


04-01-2013

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL