Quyết định số: 432/QĐ- DHN, ngày 13 tháng 8 năm 2012

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :432/QĐ- DHN
Hà Nội,ngày 13 tháng 08 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước
mua sắm“Tủ hốt” bằng nguồn NSNN và học phí 2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06/11/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ quyết định số 2434/ BYT-QĐ ngày 13/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị, phần mềm năm 2012 bằng nguồn NSNN, nguồn học phí của Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ quyết định số 381/DHN-QĐ ngày 20/07/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việcPhê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 1,2,3,4 mua sắm bằng nguồn NSNN và học phí năm 2012;
Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu của tổ chuyên gia đấu thầu thiết bị mua sắm năm2012 của Trường đạihọc Dược Hà Nội;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói 1,2 của Trường Đại học Dược Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm “Tủ hốt” bằng nguồn NSNN của Trường Đạihọc Dược Hà Nội như sau:
Công ty cổ phần Vật Tư và Thiết Bị ATI, trúng thầu cung cấp:
TT
Tên TB
Số lượng
Model
Xuất xứ
Giá trúng thầu (đ)
1
Tủ hốt
1 chiếc
UNIL@B;Model: FH 1300
Trung Quốc
149.000.000
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu đồng ./.)
Điều 2: Giá trúng thầu là giá thành đã bao gồm tất cả các loại thuế: thuế VAT và các loại thuế khác, phí, lệ phí theo luật định, lắp đặt, bảo hành, đào tạo và giao hàng tại Trường đại học Dược Hà Nội đã được quy định tại hồ sơ mời thầu.
Điều 3: Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua trang thiết bị bằng nguồn NSNN với các đơn vị trúng thầu được phê duyệt tại điều 1 theo đúng Luật dân sự và Luật thương mại, đúng các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5: Các ông (bà) Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng phòng Vật tư và TTbị, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:  
- Như điều 5;
- Vụ KH- TC BYT (để b/cáo);
- P.TCKT;
- Lưu VT, VT & TTB.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


25-09-2012

86 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL