Quyết định số: 387 /QĐ- DHN, ngày14 tháng 10 năm 2011

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước năm 2011 gói số 1: Thiết bị thí nghiệm 1; gói số 2: Thiết bị thí nghiệm 2 gói số 3: Thiết bị sắc ký; gói số 4: Thiết bị phân tích nhiệt.

​​ TB 387.docTB 387.doc


10-08-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL