Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu 4 Thiết bị chuyên ngành Dược

Xin xem quyết định đính kèm số 924/QĐ-DHN ngày 29.8.2018

​​ 924QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT Gói thầu 4 Thiết bị chuyên ngành Dược.pdf924QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT Gói thầu 4 Thiết bị chuyên ngành Dược.pdf


11-04-2019

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL