Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 3 " Thiết bị CNTT và hạ tầng mạng"

​Xin xem Quyết định số 923/QĐ-DHN ngày 29.8.2018 đính kèm

​​ 923QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT Gói thầu 3 Thiết bị CNTT và nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng.pdf923QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT Gói thầu 3 Thiết bị CNTT và nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng.pdf


11-04-2019

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL