Quy định về việc phân loại, thu hồi, xử lý dung môi, hóa chất nguy hại, xác động vật và sinh phẩm y tế

​Xin xem quyết định ban hành quy định số 1169/QĐ-DHN ngày 3/10/2018

​​ 1169 QĐ-DHN BH Quy định về việc PL thu hồi xử lý dung môi hóa chất thải nguy hại xác động vật và sinh phẩm y tế.pdf1169 QĐ-DHN BH Quy định về việc PL thu hồi xử lý dung môi hóa chất thải nguy hại xác động vật và sinh phẩm y tế.pdf


11-04-2019

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL