Giao tài sản cố định mua sắm năm 2020 cho các đơn vị sử dụng

​​ 642DHN-VTTTB Giao TSCĐ cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf642DHN-VTTTB Giao TSCĐ cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf


05-11-2020

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL