Giao tài sản cố định mua sắm năm 2018 cho đơn vị sử dụng

​Xem chi tiết tại công văn 600/DHD-VT&TTB ngày 12/10/2018600 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2018 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf600 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2018 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf đính kèm

​​ 600 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2018 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf600 DHN-VTTTB Giao TSCĐ 2018 cho các đơn vị quản lý sử dụng.pdf


11-04-2019

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL