DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT 2

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT 2
Dự án: Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Xem file đính kèm

DMTBvaychuong trinh dot 2(10.2013)Final.xlsDMTBvaychuong trinh dot 2(10.2013)Final.xls


13-02-2014

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL