Danh mục thiết bị cntt mua sắm bằng khoản vay chương trình đợt 1 giao các đơn vị sử dụng

Dự án " chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”do adb tài trợ.

DANH MỤC THIẾT BỊCNTT MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT I GIAO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ”
DO ADB TÀI TRỢ
Hà Nội ngàytháng 01 năm 2013
TT
Đơn vị
Máy để bàn
Máy xách tay
Máy in laser
Máy chiếu
1
BM. Bào chế
3
1
1
2
BM. CN Dược
3
1
1
3
BM. Dược cổ truyền
1
4
BM. Dược Lâm sàng
1
5
BM. Dược liệu
1
1
6
BM. Hóa ĐCVC
1
1
7
BM. Hóa Sinh
2
1
8
BM. Mác Lê
1
9
BM. Quản lý kinh tế Dược
3
1
1
10
BM. Thực vật
1
11
Bm. Toán tin
1
12
BM. Vật lý hóa lý
1
13
BM.GDQP
1
15
BM.GDTC
1
16
P. CNTT
16
7
1
14
17
P. HCTH
1
18
P. Đào tạo
1
1
19
P. Khảo thí &KĐCL
1
1
20
P. Quan hệ quốc tế
3
2
21
P. Quản lý khoa học
1
1
22
P. Quản trị
1
23
P. Sau đại học
2
24
P. Y tế
1
25
P.CTCT
26
P.QLSV
1
1
27
P.TCCB
1
28
P.VT&TTB
2
1
Cộng
44
22
9
15
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Bình
(Đã ký)
Trần Quang Tuyến


30-01-2013

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL