Danh mục phân phối TTB năm 2016

​​Danh mục tài sản bàn giao cho các bộn môn, đơn vị năm 2016

​​ PhanphoiTBcho cácdơnvi2016.xlsPhanphoiTBcho cácdơnvi2016.xls


28-11-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL