Công khai KQLCNT gói thầu TB công nghệ thông tin 2020

​​ 848QĐ-DHN Phê duyệt KQLSNT Gói thầu 2 Thiết bị CNTT của Trường ĐHD HN.pdf848QĐ-DHN Phê duyệt KQLSNT Gói thầu 2 Thiết bị CNTT của Trường ĐHD HN.pdf


05-11-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL