Công khai KQLCNT gói thầu "Mua vật tư, hoá chất, DCTN phục vụ đào tạo" năm 2022

602QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 515 danh mục VTHC và DCTN.pdf602QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 515 danh mục VTHC và DCTN.pdf


26-10-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL