Công khai KQLCNT gói thầu 2 "Mua 20 danh mục TB CND" năm 2021

637QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT2 Mua 20 DMTB chuyên ngành Dược nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf637QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT2 Mua 20 DMTB chuyên ngành Dược nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf


26-10-2022

57 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL