Công khai KQLCNT gói thầu 1 "Mua 06 danh mục thiết bị bào chế" năm 2021

636QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT1 Mua 06 DMTB bào chế nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf636QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT1 Mua 06 DMTB bào chế nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf


26-10-2022

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL