Công khai DM mua sắm 2023 gói thầu TB 03-2022 " Mua sắm các Thiết bị CNTT phục vụ đào tạo"

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB 03-2022 " Mua sắm các thiết bị CNTT phục vụ đào tạo " thuộc hoạt động ứng dụng CNTT " Nâng cấp hệ thống mạng và hạ tầng CNTT Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2022"

Tệp đính kèm:

1174 QĐ-DHN Phê KQLCNT Gói thầu TB 03 -2022 Mua sắm TB CNTT ƯDCNTT Nâng cấp hệ thống mạng Trường ĐHD HN năm 2022.pdf


11-08-2023

14 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận