Thông báo số: 92 - TB/ĐU, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
*
Số: 92 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 29 tháng 11năm 2010

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Nhật Dương
Bào chế
2
Nguyễn Xuân Khải
Lớp C1 chuyên tu 42
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần
chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 09 tháng 12 năm 2010.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Lê Viết Hùng


07-08-2012

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL