Thông báo số 88-TB/ĐU ngày 06/6/2014 về việc kết nạp Đảng

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ Thông báo về việc kết nạp Đảng 06.6.2014.pdfThông báo về việc kết nạp Đảng 06.6.2014.pdf


28-01-2016

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL