Thông báo số: 78 - TB/ĐU, ngày 26 tháng 8 năm 2010

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 78 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010
 THÔNG BÁO
Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 25 tháng 8 năm 2010, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Thu Hằng
Dược liệu
2
Nguyễn Trung Hiếu
Hoá phân tích - Độc chất
3
Trần Thị Thuỷ
Lớp chuyên tu 43 C1
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 05 tháng 9 năm 2010.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hoà


07-08-2012

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL