Thông báo số: 59 - TB/ĐU, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Về việc kết nạp Đảng.​

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 59 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 02 tháng 11 năm 2012, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Quỳnh Chi
Dược liệu
2
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Hóa hữu cơ–Đại cương vô cơ–Hóa dược
3
Đào Công Hiếu
Tổ chức – Hành chính
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 12 tháng 11 năm 2012.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


05-11-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL