Thông báo số 43 - TB/ĐU, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 43 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 02 tháng 11 năm 2011, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Phạm Thị Thanh Hà
Hóa phân tích
2
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Lớp C1/Ctu 43
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 10 tháng 11 năm 2011.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Lê Viết Hùng


07-08-2012

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL