Thông báo số: 38 - TB/ĐU, ngày 14 tháng 6 năm 2013

​Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 38 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày14tháng6năm2013

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Thị Hương
Công tác chính trị
2
Hoàng Thị Vân
Công tác chính trị
3
Tống Thị Thanh Vượng
Hóa phân tích - Độc chất
4
Lưu Thị Bình Quyền
Hành chính tổng hợp - Khu nội trú
5
Nguyễn Phương Thúy
Thư viện - Trung tâm DI & ADR Quốc gia
6
Đào Thị Phương Đông
Y tế - Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 24 tháng 6 năm 2013.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hoà


14-06-2013

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL