Thông báo số: 20 - TB/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2011 về việc kết nạp đảng viên mới

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 20 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 01 tháng 6 năm 2011, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Hoàng Anh
Dược lý – Y tế
2
Vũ Thị Hạnh
Lớp C1/Ctu 43
3
Trần Tuấn Hiệp
Công tác chính trị; Sinh viên lớp A4K61
4
Dương Ly Hương
Dược lý – Y tế
5
Vũ Tùng Lâm
Hóa phân tích
6
Nguyễn Thị Lập
Hóa sinh
7
Nguyễn Văn Nghĩa
Lớp C1/Ctu 42
8
Phạm Đình Thắng
Toán tin – Công nghệ thông tin
9
Nguyễn Đức Thiện
Vật lý & Hóa lý – Quản lý KH – Thí nghiệm TT
10
Đặng Bích Việt
Thư viện – Trung tâm DI & ADR
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 09 tháng 6 năm 2011.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
P. BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


07-08-2012

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL