Thông báo số: 100-TB/ĐU, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Về việc kết nạp Đảng.​​

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
*
Số: 100 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010
 THÔNG BÁO
Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Đào Nguyệt Sương Huyền
Dược học cổ truyền – Khảo thí & KĐCL
2
Nguyễn Thị Hải Hà
Đào tạo – Hợp tác quốc tế
3
Trần Văn Nam
Đào tạo – Hợp tác quốc tế
4
Nguyễn Thị Tuyết Minh
Khu nội trú
5
Đoàn Lệ Thúy
Khu nội trú
6
Trần Thị Minh Loan
Lớp C1/ chuyên tu 42
7
Vũ Thị Hiên
Lớp C1/ chuyên tu 42
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các
quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 07 tháng 01 năm 2011.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Lê Viết Hùng


07-08-2012

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL