Thông báo số: 07-TB/ĐU, ngày 16 tháng 2 năm 2012

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 07 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày16 tháng 02 năm 2012


THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng

Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:

Ngày 15 tháng 02 năm 2012, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho quần chúng sau:

STT

Họ và tên

Chi bộ

1

Bùi Văn Thuấn

Bào chế

Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 23 tháng 02 năm 2012.

Nơi nhận:

- Niêm yết,

- Phòng CNTT (Website),

- Lưu VPĐU.

T/MĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Nguyễn Đăng Hòa


31-07-2012

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL