Thông báo số: 02 - TB/ĐU, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Về việc kết nạp Đảng​

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 02 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 03 tháng 01 năm 2013, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Vũ Vân Anh
Thực vật - Công ty Dược khoa
2
Hà Vân Oanh
Dược học cổ truyền - Hóa dược
3
Nguyễn Tứ Sơn
Ngoại ngữ - Dược lâm sàng
4
Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngoại ngữ - Dược lâm sàng
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 13 tháng 01 năm 2013.
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


04-01-2013

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL