Quyết định số: 76-QĐ/ĐU, ngày 02 tháng 7 năm 2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khoá XIX .

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
Số: 76-QĐ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khoá XIX
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ kết luận của Đảng uỷ họp ngày 02/6/2010,
 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội khoá XIX, nhiệm kỳ 2010-2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định của Quy chế này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Văn phòng Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ, các Chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối (để B/cáo)
- Đảng ủy
- Các Ban của Đảng ủy
- Các chi bộ
- Lưu VPĐU
T/M BAN THƯỜNG VỤ
Bí Thư
( Đã ký )
Lê Viết Hùng


07-08-2012

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL