Quyết định số 75-QĐ/ĐU, ngày 02 tháng 6 năm 2010

Về việc phân công Thường trực và thành lập các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

​​ QD 75.pdfQD 75.pdf


07-08-2012

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL