Quy định số 4311-QĐ/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2014

Quy định về việc giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ Quy định số 4311-QĐ.TU_ Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.pdfQuy định số 4311-QĐ.TU_ Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.pdf


08-05-2014

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL