Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013

Về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 181-QĐBCHTW.pdf181-QĐBCHTW.pdf


08-05-2013

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL