Nghị quyết số: 41 NQ/ĐU, ngày 08 tháng 7 năm 2010

Về công tác Đào tạo và nghiên cứu khoa học Năm học 2010 - 2011.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 41 NQ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
 Của Đảng ủy về công tác Đào tạo và nghiên cứu khoa học
 Năm học 2010 - 2011
Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy năm 2010 ngày 01 tháng 7 năm 2010, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp ra nghị quyết về công tác Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường năm học 2010 - 2011. Sau khi thảo luận Đảng ủy đã thống nhất quyết nghị:
1. Về công tác Đào tạo:
  1.1 Công tác tuyển sinh.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2010 - 2011 cho các đối tượng đào tạo trong trường, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, đúng quy định hiện hành, đủ chỉ tiêu đã được hai Bộ phê duyệt.
1.2 Đào tạo Cao đẳng.
- Chỉ đạo triển khai các nội dung công việc cần thiết để bắt đầu đào tạo hệ Cao đẳng. Năm học 2010 - 2011 đào tạo 80 chỉ tiêu.
- Đào tạo cao đẳng theo hình thức tín chỉ. 
  1.3 Đào tạo liên thông.
- Tiếp tục chủ trương đào tạo hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng, tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Giao Ban Giám hiệu làm thủ tục báo cáo Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo, để nhà trường tiếp tục được đào tạo tại hai cơ sở trên. 
1.4 Đào tạo định hướng.
- Chỉ đạo đào tạo định hướng chuyên ngành từ năm học thứ tư
- Tiếp tục đào tạo định hướng chuyên ngành Công nghiệp Dược từ năm học 2010 -2011,
- Từ năm học 2011 - 2012 bắt đầu đào tạo định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng, Quản lý và Kinh tế Dược, Dược liệu - Dược cổ truyền...
Giao Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo để đào tạo định hướng theo các chuyên ngành đúng kế hoạch.
1.5 Đào tạo sau đại học.
- Chỉ đạo thực hiện tốt đào tạo cao học theo tín chỉ.
- Tổ chức và thực hiện nghiêm túc quy định đào tạo tiến sỹ theo phân cấp của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Về nghiên cứu khoa học:
- Chỉ đạo thực hiện tốt các đề tài hiện có, đảm bảo đúng tiến độ và thực hiện tốt công tác giải ngân, chú ý gắn nghiên cứu với chuyển giao công nghệ.
Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và các đơn vị liên quan sinh hoạt quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung nghị quyết Đảng ủy và căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ mình, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
Nơi nhận:
- Các Đảng ủy viên
- Các chi bộ
- Lưu VPĐU
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
( Đã ký )
Lê Viết Hùng


07-08-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL