Nghị quyết số: 40 NQ/ĐU, ngày 08 tháng 7 năm 2010

Về công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đại hội Công đoàn và công tác xây dựng Đảng.

​​
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 40 NQ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
 Lãnh đạo của Đảng ủy tháng 7 năm 2010
(về công tác Tổ chức cán bộ,
công tác Đại hội Công đoàn và công tác xây dựng Đảng)
Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội tiến hành họp ra nghị quyết về công tác Tổ chức cán bộ, công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn và công tác xây dựng Đảng. Sau khi thảo, Đảng ủy thống nhất quyết nghị:
 1 .Về Công tác tổ chức cán bộ:
- Nhà trường đã có quyết định thành lập bộ môn Y học cơ sở, giao Ban Giám hiệu chỉ đạo phòng Tổ chức Cán bộ khẩn trương ổn định nhân sự, xây dựng chức năng, nhiệm vụ để bộ môn Y học cơ sở sớm đi vào hoạt động.
- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, sắp xếp hai đơn vị mới cho phù hợp là La bô Bào chế và phòng Thí nghiệm Trung tâm trong năm 2010.
- Theo đề nghị của Giám đốc trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và cảnh giác Dược, Đảng ủy nhất trí thực hiện quy trình bổ nhiệm TS Nguyễn Hoàng Anh giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm, giao phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.
Chỉ đạo hoàn thiện để ban hành 3 quy chế: Quy chế về Hợp tác Quốc tế; Quy chế Văn thư lưu trữ; Quy chế về quản lý thông tin và trang web  của trường.
2. Công tác thi đua:
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đề nghị xét tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động năm 2010 cho nhà trường.
- Lãnh đạo và chỉ đạo tốt công tác thi đua, chỉ đạo bình xét thi đua năm 2010 theo 4 đối tượng, giảng viên; cán bộ quản lý; chuyên viên và kỹ thuật viên.
3. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn:
 - Đảng ủy thống nhất chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu vào ngày 21/7/2010, cơ cấu Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ XXI là 15 đồng chí; Ban thường vụ 05 đồng chí (gồm 1 Chủ tịch, 2 phó Chủ tịch và 2 ủy viên Thường vụ).
- Đảng ủy giao Ban Thường vụ chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn thông qua báo cáo về nhân sự ban chấp hành, dự kiến Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử, phối hợp với công đoàn cấp trên thông qua báo cáo chính trị, kế hoạch, chương trình đại hội và các nội dung có liên quan đảm bảo cho Đại hội đại biểu Công đoàn trường thành công thông tốt đẹp. 
4. Công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức:
- Công tác kết nạp đảng viên
 Sau khi nghe ý kiến báo cáo tổng hợp và kết luận của bí thư, Đảng ủy đã quyết nghị: Hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục kết nạp cho 4 quần chúng có tên sau:
1- Phạm Thị Kim Thoa, Chi bộ Hóa sinh:
2- Trần Thị Thơm, Chi bộ lớp C1 Chuyên tu 41
3- Nguyễn Thị Hương Lý, Chi bộ lớp C1 Chuyên tu 41
4- Lò Văn Chiến, Chi bộ lớp C1 CT42:
- Chuyển đảng chính thức cho cho 5 đảng viên dự bị
1. Nghiêm Thị Hoài phương - Chi bộ Thư viện - Khoa học
2. Trần Thị Như Lệ - Chi bộ C1 chuyên tu 41
3. Phan Thị Duyên - Chi bộ C1 chuyên tu 41
4. Nguyễn Thị Hương - Chi bộ C1 chuyên tu 41
5. Phạm Văn Năm - Chi bộ C1 chuyên tu 41
 Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và các đơn vị liên quan sinh hoạt quán triệt cho cán bộ đảng viên nắm vững các nội dung nghị quyết Đảng ủy và căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ mình, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Nơi nhận:
- Các Đảng ủy viên
- Các chi bộ
- Lưu VPĐU
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
( Đã ký )
Lê Viết Hùng


07-08-2012

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL