Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2014, tại giảng đường 12, toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Trường đã được nghe TS Đỗ Đình Hoằng –Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TW giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;”, một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã thể hiện rõ mục tiêu về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định rõ quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa...

Hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên hiểu được nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), lấy đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị mình. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng bộ Nhà trường nói riêng, Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả ở từng phòng, ban, bộ môn và trong Nhà trường. ​

IMG_6016.JPG
TS Đỗ Đình Hoằng –Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo,
Ban Tuyên giáo TW giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết TW 9 (Khóa XI)

IMG_6032.JPG
Quang cảnh lớp học Nghị quyết TW 9 (Khóa XI)28-01-2016

101 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL