Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI)

Thực hiện kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 05/12/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việctổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ngày 19 tháng 03 năm 2014, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Nhà trườnghọc tập, quán triệt Nghị quyết. Hội nghị đã được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu: Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Kết luận về việc hoàn thiện sửa đổi Hiến pháp năm 1992, được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông đã tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), giúp cho cán bộ quản lý, đảng viên nắm vững và hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, Kết luận. Đây là những vấn đề rất quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước không chỉ trong nhiệm kỳ này của Đảng mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và lâu dài, có tầm ảnh hưởng sâu rộng được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng bộ Nhà trường nói riêng, Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực.  

IMG_3103.JPG
PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương 

giới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

IMG_3108.JPG
Quang cảnh Hội nghị

IMG_3111.JPG

28-01-2016

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL