Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 17/6/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI).

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Nhà trường học tập, quán triệt Nghị quyết.
Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ lý luận Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), gồm 2 Nghị quyết về: "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và 3 kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020";"Việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992".
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trong quá trình học tập, cán bộ đảng viên trong đảng bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất về nhận thức đối với tầm quan trọng của các nghị quyết và kết luận của Trung ương.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung, trong đảng bộ nhà trường nói riêng, Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ thông qua việc học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết và kết luận tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực.

_DSC0816.JPGtam.JPG

 Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng - Vụ trưởng Vụ lý luận Ban tuyên giáo TW phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XI 

_DSC0819.JPGtam.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

ADSC0815.JPG


18-01-2016

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL