Công văn số: 83 - CV/ĐU, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Về việc học tập chuyên đề Cuộc vận động năm 2010.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
*
Số: 83 - CV/ĐU
v/v học tập chuyên đề Cuộc vận động năm 2010
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010
Kính gửi: Các chi bộ
Thực hiện Kế hoạch số 21 - KH/ĐUK ngày 26/02/2010 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 và tổ chức học tập chuyên đề Cuộc vận động năm 2010 về: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”;
Để việc tổ chức học tập chuyên đề Cuộc vận động năm 2010 đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường,Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội chỉ đạo lấy các chi bộ làm đầu mối tổ chức học tập chuyên đề. Đảng ủy cung cấp tài liệu, yêu cầu các chi bộ tổ chức thảo luận quán triệt cho đảng viên và có liên hệ gắn với thực tiễn của chi bộ mình.
Đảng ủy yêu cầu các chi bộ tổ chức học tập chuyên đề trên xong trước ngày 05/10/2010 và gửi báo cáo về Đảng ủy qua đồng chí Lê Thị Dinh văn phòng Đảng ủy để tổng hợp báo cáo.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ;
- Ban chỉ đạo CVĐ;
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)
Lê Viết Hùng


07-08-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL