Công văn số: 71 - CV/ĐU, ngày 26 tháng 7 năm 2010

Về việc làm thẻ Đảng viên và tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2010.

​​
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
*
Số: 71 - CV/ĐU
V/v: Làm thẻ đảng viên và
tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2010
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010
Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc
Để tiến hành đổi, cấp lại thẻ đảng viên bị hỏng, bị mất, phát thẻ đảng viên và xét tặng Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên đợt 02/9/2010, đề nghị các chi bộ trực thuộc xét, lập danh sách những đảng viên thuộc diện nói trên (theo các mẫu) và nộp cho đ/c Dinh hoặc đ/c Bích tại phòng Tổ chức cán bộ (đồng thời gửi danh sách qua email: danguydhd@yahoo.com) trước ngày 07/8/2010 (kèm theo 02 ảnh 2x3 đối với các đồng chí đảng viên chính thức thuộc diện làm thẻ đảng viên) để Văn phòng Đảng uỷ Trường làm thủ tục kịp tiến hành các quy trình tiếp theo.
Đề nghị các chi bộ kiểm tra chính xác danh sách trước khi gửi làm thẻ đảng viên. Văn phòng Đảng uỷ không chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp sai.
Lưu ý: Đảng viên bị mất thẻ phải kiểm điểm trước chi bộ. Nếu có lý do chính đáng thì được cấp lại thẻ đảng viên, nếu không có lý do chính đáng thì phải xử lý kỷ luật trước khi cấp lại thẻ.
Văn phòng Đảng uỷ trân trọng thông báo và đề nghị các chi bộ thực hiện đúng quy trình và tiến độ./.
Nơi nhận:  
- Như kính gửi,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
 BÍ THƯ
( Đã ký )
Lê Viết Hùng

​​ To khai de nghi tang Huy hieu Dang.docTo khai de nghi tang Huy hieu Dang.doc

​​ Mẫu danh sách đề nghị phát thẻ Đảng viên.docMẫu danh sách đề nghị phát thẻ Đảng viên.doc

​​ MAU DS DE NGHI TANG HHD 40 NAM 2010.docMAU DS DE NGHI TANG HHD 40 NAM 2010.doc


07-08-2012

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL