Công văn số: 31 -CV/BTGĐUK, ngày 14 tháng 8 năm 2012

​Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Kính gửi: Các chi bộ, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên Trường
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
BAN TUYÊN GIÁO
Số 31 -CV/BTGĐUK
V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012
Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
Thực hiện Hướng dẫn số 48 -HD/BTGTU ngày 10/8/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2012); căn cứ “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2012)” (có file đính kèm); Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, như: tạo đàm, hội thảo khoa học, tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể lồng ghép với nội dung tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ noi theo ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang, đạo đức sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả để công tác thông tin, tuyên truyền đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- BTGTU; (để báo cáo)
- TT ĐUK; (để báo cáo)
- Các TCCSĐ trực thuộc; (để thực hiện)
- Lưu.


​​ HD_48_TT 110 nam ngay sinh dc Le Hong Phong (De cuong kem theo).pdfHD_48_TT 110 nam ngay sinh dc Le Hong Phong (De cuong kem theo).pdf


20-08-2012

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL