VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Nhằm quản lý, triển khai các hoạt động Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Dược Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Nhà trường ban hành các quy định, hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện như sau

6. Quy định khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Dược Hà Nội

Quy định khen thưởng trong hoạt động KH&CN

 

5. Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ & Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Dược Hà Nội (Quyết định ban hành số 849/QĐ-DHN ngày 31/7/2018) 

Quy định quản lý hoạt động KHCN&SHTT

 

4. Hướng dẫn triển khai triển khai đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương 

Hướng dẫn triển khai đề tài

Gồm 7 hướng dẫn quy trình thực hiện và các biểu mẫu kèm theo

(i) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài KHCN

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài KHCN

Biểu mẫu 1.1. Kế hoạch thực hiện đề tàiBiểu mẫu 1.2. Danh sách thành viên tham gia

(ii) Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN

Phụ lục II. Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí

Biểu mẫu 2. Dự toán kinh phí

(iii) Hướng dẫn xây dựng dự trù nguyên vật liệu đề tài KH&CN

Phụ lục III. Hướng dẫn xây dựng dự trù NVL

Biểu mẫu 3. Dự trù nguyên vật liệu

(iv) Hướng dẫn xây dựng hợp đồng thuê khoán chuyên môn đề tài KH&CN

Phụ lục IV. Hướng dẫn xây dựng hợp đồng TKCM

Biểu mẫu 4.1. Hợp đồng thuê khoán chuyên mônBiểu mẫu 4.1.1. Biên bản bàn giao kết quả thực hiện hợp đồngBiểu mẫu 4.1.2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồngBiểu mẫu 4.2. Hợp đồng thuê khoán chuyên mônBiểu mẫu 4.2.1. Biên bản bàn giao kết quả thực hiện hợp đồngBiểu mẫu 4.2.2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồngBiểu mẫu 4.3. Quyết định lựa chọn cán bộ thực hiện TKCMĐơn đề nghị thanh toán điện nước

(v) Hướng dẫn xây dựng hồ sơ thực nghiệm đề tài KH&CN

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ thực nghiệm

(vi) Hướng dẫn báo cáo định kỳ đề tài KH&CN

Phụ lục VI. Hướng dẫn báo cáo định kỳ

(vii) Hướng dẫn nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN

Biểu mẫu 7.1. Báo cáo tổng hợp và tóm tắtBiểu mẫu 7.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiệnBiểu mẫu 7.4. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sởBiểu mẫu 7.5. Sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả

 

3. Quy định quản lý đề tài KHCN cấp Trường Đại học Dược Hà Nội

Quy định Quản lý đề tài KHCN cấp TrườngBiểu mẫu đề tài KHCN cấp Trường  

2. Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Dược Hà Nội

Quy định nhóm nghiên cứu mạnh

Phụ lục I. Biểu mẫu đăng ký nhóm NCMPhụ lục II. Biểu mẫu Hội đồng xét chọn nhóm NCM

 

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Trường Đại học Dược Hà Nội

Quy định Hội đồng đạo đức

Biểu mẫu cho nghiên cứu viênBiểu mẫu cho nghiên cứu viên


27-12-2022

247 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL