QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Bao gồm các quy trình Quản lý đề tài KHCN các cấp và tổ chức Hội nghị, Hội thảo tại Trường Đại học Dược Hà Nội

1. Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Quốc gia và tương đương

(i) Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia và tương đương: Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia; Biểu mẫu KHCN.01

(ii) Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ cấp Quốc gia và tương đương: Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ cấp Quốc gia; Biểu mẫu KHCN.02

(iii) Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp Quốc gia và tương đương: Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp Quốc gia; Biểu mẫu KHCN.03

(iv) Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Quốc gia và tương đương: Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Quốc gia; Biểu mẫu KHCN.04

2. Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ và tương đương

(i) Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ và tương đương: Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ; Biểu mẫu KHCN.05

(ii) Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ và tương đương: Quy trình tuyển chọn cấp BộBiểu mẫu KHCN.06

(iii) Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ và tương đương: Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ; 

(iv) Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ và tương đương: Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ; 

3. Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Thành phố và tương đương

(i) Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Thành phố và tương đương: Quy trình đề xuất nhiệm vụ cấp Thành phố

(ii) Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ cấp Thành phố và tương đương: Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ cấp Thành phố; 

(iii) Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấpThành phố và tương đương: Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp Thành phố; 

(iv) Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Thành phố và tương đương: Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ cấp Thành phố

4. Quy trình quản lý đề tài KHCN do Quỹ Nafosted tài trợQuy trình quản lý nhiệm vụ do Quỹ Nafosted tài trợ

5. Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp TrườngQuy trình quản lý đề tài KHCN cấp Trường

6. Quy trình tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa họcQuy trình tổ chức Hội nghị khoa học


20-12-2022

98 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL