VĂN BẢN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

​Hướng dẫn quy trình xác định, tuyển chọn, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ, cấp Quốc gia.

 

14. Thông tư 20/2023/TT-BKHCN (thay thế Thông tư 08/2017/TT-BKHCN): Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 20/2023/TT-BKHCN;   Phụ lục đính kèm

 

13. Thông tư 06/2023/TT-BKHCN (thay thế Thông tư 07/2014/TT-BKHCN và Thông tư 03/2017/TT-BKHCN): Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 06/2023/TT-BKHCN

 

12. Thông tư 03/2023/TT-BTC: Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thông tư 03/2023/TT-BTC

 

11. Thông tư 02/2023/TT-BKHCN: Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 02/2023/TT-BKHCN

 

10. Thông tư 07/2014/TT-BKHCN: Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thong tu 07.2014 - BKHCN.pdfThông tư 07/2014/TT - BKHCN.pdf

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN: sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN Thongtu03_2017_TT-BKHCN.docxThông tư 03/2017/TT-BKHCN.docx

 

9. Thông tư 09/2014/TT-BKHCN: Quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thong tu 09.2014 - BKHCN.pdfThông tư 09/2014/TT - BKHCN.pdf

 

8. Thông tư 08/2017/TT-BKHCN: Quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ 16/8/2017 và thay thế thông tư 10/2014/TT-BKHCN): Thongtu08_2017_TT_BKHCN.docxThông tư 08/2017/TT-BKHCN.docx; Thongtu08_2017_TT_BKHCN - Phụ lục.rarPhụ lục Thông tư 08/2017/TT-BKHCN.rar

 

7. Thông tư 11/2014/TT-BKHCN: Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thong tu 11.2014-BKHCN.pdfThông tư 11/2014/TT-BKHCN.pdf

 

6. Thông tư 12/2014/TT-BKHCN: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Thông tư 12.2014.TT-BKHCN.docThông tư 12/2014.TT/BKHCN.doc

 

5. Thông tư 33/2014/TT-BKHCN: Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ Thong tu 33.2014.1 - BKHCN.pdfThông tư 33/2014/TT-BKHCN.pdf

 

4. Thông tư 37/2014/TT-BKHCN: Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ Thông tư 372014TT-BKHCN.pdfThông tư 37/2014/TT-BKHCN.pdf

 

3. Thông tư 40/2014/TT-BKHCN: Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KHCN tiềm năng do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ 40-BKHCN.signed.pdfThông tư 40/2014/TT-BKHCN.pdf

 

2. Thông tư 04/2015/TT-BKHCN: Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 05.2015.BKH.docThông tư 04/2015/TT-BKHCN.docThông tư 05.2015.BKH.Phụ lục.docPhụ lục Thông tư 04/2015/TT-BKHCN.doc

 

1. Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 55.2015.TTLT.BTC-BKHCN.pdfThông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.pdf

 

 


31-12-2022

235 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL