Hướng dẫn số: 13/HD-CDDHN, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Về việc hướng dẫn tổ chức đại hội tổ CĐ và chuẩn bị Đại hội CĐ trường lần thứ XXII.

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
------------------------------------
Số: 13/HD-CDDHN
V/v hướng dẫn tổ chức đại hội tổ CĐ
và chuẩn bị Đại hội CĐ trường lần thứ XXII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------------------------------
Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013
HƯỚNG DẪN
Về việc tổ chức đại hội tổ công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015
Kính gửi: Các tổ trưởng công đoàn
Thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở, theo hướng dẫn trong công văn số 116/HD-CĐYT ngày 09 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn Đại hội CĐ cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014 của CĐY tế Việt Nam, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội CĐ trường đại học Dược Hà Nội lần thứ XXII đề ra trong kế hoạch công tác năm học 2012 - 2013, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn trường đại học Dược Hà Nội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2013 - 2015, BCH CĐ trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XXI thông báo tới các tổ công tác đại hội ở các tổ công đoàn và công tác chuẩn bị cho Đại hội ông đoàn trường như sau:
1. Về hình thức, thời gian, địa điểm dự kiến của Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXII
- Hình thức Đại hội: đại hội đại biểu
- Thời gian dự kiến: tuần từ 22-26/4/2013
- Địa điểm dự kiến: giảng đường 12
2. Kế hoạch chuẩn bị Đại hội: xem bản Kế hoạch chuẩn bị Đại hội chi tiết gửi kèm
3. Chỉ tiêu phân bổ đại biểu dự Đại hội
Đại biểu chính thức là 135 trong đó:
- Đại biểu đương nhiên:18 đại biểu (gồm Bí thư đảng uỷ, Ban gíam hiệu, BCH công đoàn nhiệm kỳ XXI)
- Đại biểu do các tổ bầu:117 đại biểu (Xem danh sách phân bổ đại biểu gửi kèm)
4. Hướng dẫn tổ chức đại hội tại các tổ Công đoàn
Các tổ công đoàn tiến hành tổ chức đại hội với các nội dung như sau:
- Nội dung 1:Thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo công tác của BCHCĐ nhiệm kỳ XXI và phương hướng nhiệm vụ công tác của BCHCĐ nhiệm kỳ XXII tại Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2013 - 2015.
- Nội dung 2:Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXII theo số lượng được phân bổ (không kể số đại biểu đương nhiên nếu có trong tổ).
- Nội dung 3:Bầu tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn, tổ trưởng tổ nữ công
- Nội dung 4: Lập danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ XXII (theo tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu dự kiến BCHCĐ khoá XXII nhiệm kỳ 2013 - 2015 ở nội dung hướng dẫn tại mục 5 của thông báo ).
5. Hướng dẫn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ XXII
5.1 Tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Dược HN khóa XXII nhiệm kỳ (2013 - 2015)
-Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Có uy tín, kinh nghiệm, có phương pháp và kỹ năng hoạt động quần chúng, có khả năng đoàn kết, tập hợp đông đảo cán bộ viên chức tham gia hoạt động công đoàn.
-Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
-Có kiến thức và hiểu biết về các nghị quyết, chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công đoàn. Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn.
-Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí và các biểu hiện sai trái. Không bị các hình thức kỉ luật.
-Có điều kiện hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn.
-Giới hạn độ tuổi: Có điều kiện tham gia hoạt động công đoàn đủ một nhiệm kỳ,nam là 57 tuổi (sinh năm 1956 trở về sau), nữ 52 tuổi (sinh năm 1961 trở về sau)
5.2. Số lượng cơ cấu dự kiến của Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ XXII
- Số lượng UVBCH nhiệm kì XXII (2013 – 2015): 15 ủy viên
-Cơ cấu:
+ Có sự kết hợp hài hoà giữa kế thừa và đổi mới, tỷ lệ thay mới khoảng 1/3 - 1/2 số lượng uỷ viên BCH nhiệm kỳ cũ.
+ Về cơ cấu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015 mới sẽ có đại diện của các đơn vị bộ môn, phòng ban, có đại diện của khối giảng viên - kỹ thuật viên - chuyên viên.
Khối giảng viên: 6 người
Khối CBVC phòng ban: 6 người
Khối kỹ thuật viên: 3 người
5.3 Tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXII nhiệm kỳ 2013 – 2015 tại đại hội công đoàn các tổ
Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu dự kiến của Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXII nhiệm kỳ (2013 - 2015) và tham khảo danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXII nhiệm kỳ (2013 - 2015) do Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXI nhiệm kỳ (2010 - 2012) giới thiệu.
Tại đại hội tổ công đoàn, đề nghị các tổ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thảo luận, phát hiện các nhân tố đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với UVBCHCĐ khóa XXII đề xuất và lập danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXII nhiệm kỳ (2013 - 2015) với cơ cấu:
Khối giảng viên: ít nhất giới thiệu được từ 7 người trở lên
Khối CBVC phòng ban: ít nhất giới thiệu được từ 7 người trở lên
Khối kỹ thuật viên: ít nhất giới thiệu được từ 4 người trở lên
Lưu ý: Số lượng giới thiệu nhân sự phải đảm bảo số lượng tối thiểu theo cơ cấu nhưng không hạn chế nhằm có thể phát hiện tối đa các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực và đủ điều kiện tham gia công tác Công đoàn. Cơ cấu rất cần, nhưng tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
6. Các việc cần làm sau Đại hội các tổ công đoàn
Sau Đại hội tổ công đoàn, đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ công đoàn mới trúng cử nộp cho BCHCĐ Tóm tắt biên bản Đại hội (theo mẫu gửi kèm) báo cáo các vấn đề sau:
- Tổng hợp ý kiến đóng góp cho bản báo cáo công tác CĐ của BCHCĐ nhiệm kỳ XXI và phương hướng nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ XXII của tổ công đoàn
- Danh sách đại biểu đi dự Đại hội công đoàn, danh sách tổ trưởng, tổ phó công đoàn, tổ trưởng nữ công.
- Danh sách giới thiệu nhân sự cho BCHCĐ nhiệm kỳ XXII.
Các văn bản trên nộp về BCHCĐ khoá XXI (đồng chí Lê Phan Tuấn, P. Hành chính tổng hợp, email: tuankhanh2002@gmail.com, điện thoại: 043.8254.539, di động: 091.583.7376) trước ngày thứ ba, 16/4/2013.
Nơi nhận:
- Các tổ công đoàn;
- Lưu VPCĐ.
TM/ BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch
(Đã ký)
Đinh Thị Thanh Hải

​​ Mẫu tóm tắt biên bản đại hội tổ CĐ NK 2013-2015.docMẫu tóm tắt biên bản đại hội tổ CĐ NK 2013-2015.doc


05-04-2013

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL