Đề cương tóm tắt học phần, chương trình đào tạo đại học - Giải phẫu - Sinh lý (2022-2023)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Giải phẫu - Sinh lý 

                                                       (Anatomy and Physiology)

Tên học phần:                                   Giải phẫu - Sinh lý 

                                                       (Anatomy and Physiology)

Mã học phần:                                    ......

Bộ môn giảng dạy chính:                Y học cơ sở  

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Đại học

Ngành học:                                        Dược học

Định hướng:                                      Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ:                                         4         

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

60

42

0

18

0

Các học phần tiên quyết:                Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học này cung cấp cho người học kiến thức về vị trí, cấu tạo và hoạt động chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người: tuần hoàn, máu, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh dục, thần kinh và hệ vận động.

 1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Giúp người học hiểu và trình bày được cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể. Trên cơ sở đó, người học giải thích được một số hiện tượng sinh lý và mất cân bằng sinh lý của các hệ cơ quan, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng thuốc.

Hướng dẫn người học thực hiện được một số thao tác thực hành cơ bản và giải thích được kết quả thí nghiệm.

Rèn luyện người học kỹ năng khai thác thông tin, khả năng làm việc nhóm.

Rèn luyện người học thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, ý thức trách nhiệm trong học tập.

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

[1]

[2]

[3]

[4]

Chuyên cần

- Điểm danh tất cả các buổi lý thuyết.

 + Vắng ≤ 3 tiết: 10 điểm

 + Vắng từ 4 đến 9 tiết: 5 điểm

 + Vắng trên 9 tiết: 0 điểm và không được thi lần 1

10%

CLO3.1

Kiểm tra thường xuyên

- 3 bài có báo trước

- Lượng giá bằng hình thức trắc nghiệm hoặc câu hỏi ngắn

- Nội dung kiểm tra: trong 3-4 chương lý thuyết

- Đánh giá theo thang điểm 10.

10%

CLO3.1, CLO3.2

Thực hành

- Chấm điểm 2 bài ngẫu nhiên trong số 9 bài, những bài còn lại đánh giá đạt/không đạt

- Cách thức lượng giá thực hành:

Chấm điểm theo bảng kiểm của từng nội dung thực hành, dưới 5.5 điểm là không đạt bài thực hành.

- Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức                           : 20%

+ Tác phong, thái độ            : 20%

+ Kỹ năng                  .          : 60%

- Đánh giá theo thang điểm 10

20%

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2,

CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

Sử dụng/không sử dụng tài liệu: không sử dụng tài liệu

Đánh giá theo thang điểm 10.

60%

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO3.1, CLO3.2

           

   5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

 1. Bộ Y tế (2009) tái bản năm 2018. Giải phẫu sinh lý người. NXB Giáo dục Việt Nam. Sửa năm
 2. Trường Đại học Dược Hà Nội (2016) tái bản năm 2020. Thực tập sinh lý. Thư viện Đại học Dược Hà Nội.
 3. Bộ môn Y học cơ sở (2022). Tài liệu học tập môn Giải phẫu – Sinh lý (Tài liệu phát tay: Đặc điểm giải phẫu - sinh lý ở trẻ em và người cao tuổi và hệ vận động).

   6. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 1. Bộ Y tế (2017). Sinh lý học (sách đào tạo bác sỹ đa khoa). NXB Y học.
 2. Nguyễn Gia Khánh (2017). Bài giảng Nhi khoa, tập 1, tái bản lần 2. NXB Y học.
 3. 6 Nguyễn Gia Khánh (2013). Bài giảng Nhi khoa, tập 2, tái bản lần 1. NXB Y học.
 4. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà, Nguyễn Thu Nhạn, Hoàng Trọng Kim (2016). Sách giáo khoa nhi khoa. NXB Y học.
 5. Trường Đại học Y Hà Nội (2017). Giải phẫu Người (Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa) Tái bản lần thứ hai. NXB Y học.
 6. Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2017). Bài giảng Giải phẫu học, tập 1, in lần thứ 19. NXB Y học.
 7. Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2017). Bài giảng Giải phẫu học, tập 2. In lần thứ mười chín NXB Y học.
 8. Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2016). Sinh lý học y khoa. NXB Y học.
 9. Bộ môn sinh lý học Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2013). Giáo trình thực tập sinh lý học. NXB Y học.
 10. Guyton & Hall (2015). Textbook of Medical Physiology, 12th edition, Elsrvier Sauders.
 11. Michael McKinley, Valerie Dean O'Loughlin (2011). Human anatomy 3rd edition. McGraw - Hill Companies.
 12. Lauralee-Sherwood (2012). Fundamentals of human physiology 4th edition. Copyrighted Material


06-12-2022

1983 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL